Bảo quản lạnh nông sản trong nhà kho

Thông tin tư vấn:
Ms. Nguyen Vu Thi Hoang Uyen (Ni)
 Sales Assistant
 Mobile: 09 3663 2015
 Email: hoang_uyen@sontag-consult.com

09 3663 2015